Login
hasło

regulamin

REGULAMIN KONSULTANTA MLM "HEAVEN"
1. Konsultant nie jest pracownikiem MLM "HEAVEN" , a jego zarobki pochodzą ze sprzedaży produktów oraz budowania grup konsultantów i opieki nad nimi.
2. Prowizje ze sprzedaży i pracy z grupą obliczane są na podstawie "Systemu prowizyjnego", zawartego w "Dokumentacji konsultanta" i przedstawianego w trakcie szkoleń. Elementy te stanowią integralną część umowy.
3. Prowizje są przelewane na konto konsultanta w ciągu 14 dni od otrzymania przez firmę "HEAVEN" faktury na usługi marketingowe.
4. Konsultant wstępując do firmy MLM "HEAVEN" zobowiązuje się do zakupu zestawu startowego , niezbędnego do prezentowania oferty produktów "HEAVEN"
5. Konsultant kupuje produkty na własne potrzeby, lub prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy.
6. Konsultant MLM "HEAVEN" nie może wykorzystywać sieci dystrybucji firmy "HEAVEN" do sprzedaży perfum i innych firm. Nie może także podejmować działań marketingowych na rzecz innych firm ani rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić firmie "HEAVEN"
7. Konsultant zobowiązuje się do terminowego odbierania przesyłek i regulowania należności, a w przypadku nie odebrania zamówionego towaru do poniesienia konsekwencji.
8. Konsultant zobowiązuje się do sprzedaży produktów "HEAVEN" na terenie Polski na zasadach sprzedaży określonych przez firmę "HEAVEN".
9. Firma "HEAVEN" może w trybie natychmiastowym usunąć Konsultanta ze swoich szeregów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
10. Konsultant może w dowolnym czasie anulować umowę członka MLM "HEAVEN" poprzez złożenie stosownego pisma.
11. Konsultant zobowiązuje się do zakupu produktów na kwotę 120zł rocznie .
12. Konsultant pobierający premię zobowiązany jest do zakupu dwóch produktów miesięcznie.
13. Ewentualne zmiany Regulaminu ogłaszane będą w materiałach informacyjnych MLM "HEAVEN"
14. W sporach wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie Sąd Powszechny we Wrocławiu. Po stronie MLM "HEAVEN" jest wybór odpowiedniego sądu w zależności od charakteru sporu.