Regulamin

REGULAMIN KONSULTANTA MLM „HEAVEN”

1. Konsultant nie jest pracownikiem MLM „HEAVEN” , a jego zarobki pochodzą ze sprzedaży produktów oraz budowania grup konsultantów i opieki nad nimi.
2. Prowizje ze sprzedaży i pracy z grupą obliczane są na podstawie „Systemu prowizyjnego”, zawartego w „Dokumentacji konsultanta” i przedstawianego w trakcie szkoleń. Elementy te stanowią integralną część umowy.
3. Prowizje są przelewane na konto konsultanta w ciągu 14 dni od otrzymania przez firmę „HEAVEN” faktury na usługi marketingowe.
4. Konsultant wstępując do firmy MLM „HEAVEN” zobowiązuje się do zakupu zestawu startowego , niezbędnego do prezentowania oferty produktów „HEAVEN”
5. Konsultant kupuje produkty na własne potrzeby, lub prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy.
6. Konsultant MLM „HEAVEN” nie może wykorzystywać sieci dystrybucji firmy „HEAVEN” do sprzedaży perfum i innych firm. Nie może także podejmować działań marketingowych na rzecz innych firm ani rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić firmie „HEAVEN”
7. Konsultant zobowiązuje się do terminowego odbierania przesyłek i regulowania należności, a w przypadku nie odebrania zamówionego towaru do poniesienia konsekwencji.
8. Konsultant zobowiązuje się do sprzedaży produktów „HEAVEN” na terenie Polski na zasadach sprzedaży określonych przez firmę „HEAVEN”.
9. Firma „HEAVEN” może w trybie natychmiastowym usunąć Konsultanta ze swoich szeregów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
10. Konsultant może w dowolnym czasie anulować umowę członka MLM „HEAVEN” poprzez złożenie stosownego pisma.
11. Konsultant zobowiązuje się do zakupu produktów na kwotę 120zł rocznie .
12. Konsultant pobierający premię zobowiązany jest do zakupu dwóch produktów miesięcznie.
13. Ewentualne zmiany Regulaminu ogłaszane będą w materiałach informacyjnych MLM „HEAVEN”
14. W sporach wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie Sąd Powszechny we Wrocławiu. Po stronie MLM „HEAVEN” jest wybór odpowiedniego sądu w zależności od charakteru sporu.