Rejestracja Regulamin Aktualności Kontakt Zaloguj

AKTUALNOŚCI
Dlaczego warto zosta? konsultantem "HEAVEN"?

Po pierwsze
Du?o os?b przyci?ga do firmy fakt posiadania doskona?ej linii produkt?w oraz konstrukcja planu rabatowego, kt?ry pozwala w kr?tkim czasie osi?gn?? wysokie dochody zar?wno z w?asnej sprzeda?y jak r?wnie? z budowania grupy sprzeda?owej.

Po drugie
Cena produkt?w zosta?a tak skalkulowana , aby zadowoli? konsument?w i zach?ci? konsultant?w do aktywnej dzia?alno?ci.

Po trzecie
Zach?caj?c do wsp??pracy innych , mo?esz w szybkim tempie uzyska? pe?n? niezale?no?? finansow?, oraz pom?c coraz szerszemu gronu ludzi zrealizowa? swoje marzenia. Nowe kontakty to nie tylko nowe znajomo?ci , ale tak?e do?wiadczenie we wsp??pracy z lud?mi i wbudowaniu w?asnego biznesu. Wraz z rozwojem Twojej kariery rozwijasz si? podczas szkole? z zakresu psychologii i biznesu. B?dziesz mia? mo?liwo?? uczestnictwa w wielu wyjazdowych seminariach. Udzia? w organizowanych konkursach przysporzy Ci niezapomnianych wra?e?, zwyci??aj?c staniesz si? posiadaczem wielu nagr?d , wolny czas sp?dzisz na atrakcyjnych wycieczkach. W pracy zawsze mo?esz liczy? na pomoc ze strony sponsor?w , pracownik?w biur i centrali.

Je?eli wykorzystasz zawarte w tym poradniku informacje - oka?e si? , ?e korzy?ci jest znacznie wi?cej. Decyzja czy zostaniesz tylko na poziomie zadowolonego Sta?ego Klienta , czy te? zechcesz spr?bowa? swoich si? jako aktywny konsultant zale?y tylko od Ciebie.

Jak rozpocz?? karier? konsultanta? - To prostsze ni? my?lisz!!!

Pierwszym i najwa?niejszym krokiem jest poznawanie produkt?w. Wypr?bujcie Pa?stwo nasze produkty na w?asnej sk?rze, zapoznajcie z nimi Wasz? rodzin? i znajomych. Stw?rzcie tak?e swoim klientom mo?liwo?? wypr?bowania oferowanych produkt?w -to naj?atwiejszy spos?b sprzeda?y. Wykorzystujcie Pa?stwo r?wnie? ka?d? sposobno?? do poszerzania wiedzy o naszych produktach -czytajcie materia?y informacyjne naszej firmy, bierzcie udzia? w organizowanych przez nas seminariach szkoleniowych, zdobywajcie do?wiadczenia w bezpo?redniej sprzeda?y.

Odpowiednio wykorzystana wiedza i do?wiadczenie pozwol? Wam zaproponowa? ka?demu z klient?w produkt zgodny z jego indywidualnymi potrzebami.


REJESTRACJA DYSTRYBUTORA.

Ka?da osoba pe?noletnia mo?e sta? si? pe?noprawnym konsultantem firmy "HEAVEN" po podpisaniu umowy Konsultanta- Dystrybutora i wykupieniu tzw. Startera.

Mianem startera okre?lamy:
1. Teczka + materia?y pomocnicze, cena 70 PLN
2. Teczka + materia?y pomocnicze +2 produkty, cena 90 PLN

Warto?? punktowa startera = 0 pkt.

Podpisuj?c umow? Konsultanta automatycznie uzyska?a?(e?) prawo do zakupu perfum w cenach hurtowych , a tak?e dalszej odsprzeda?y.

Zakupu mo?esz dokonywa? w dowolnych ilo?ciach i dowoln? ilo?? razy (liczy si? suma punkt?w z tego okresu).