Rejestracja Regulamin Aktualności Kontakt Zaloguj

REGULAMIN
REGULAMIN KONSULTANTA MLM "HEAVEN"

1. Konsultant nie jest pracownikiem MLM "HEAVEN" , a jego zarobki pochodz? ze sprzeda?y produkt?w oraz budowania grup konsultant?w i opieki nad nimi.
2. Prowizje ze sprzeda?y i pracy z grup? obliczane s? na podstawie "Systemu prowizyjnego", zawartego w "Dokumentacji konsultanta" i przedstawianego w trakcie szkole?. Elementy te stanowi? integraln? cz??? umowy.
3. Prowizje s? przelewane na konto konsultanta w ci?gu 14 dni od otrzymania przez firm? "HEAVEN" faktury na us?ugi marketingowe.
4. Konsultant wst?puj?c do firmy MLM "HEAVEN" zobowi?zuje si? do zakupu zestawu startowego , niezb?dnego do prezentowania oferty produkt?w "HEAVEN"
5. Konsultant kupuje produkty na w?asne potrzeby, lub prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? we w?asnym imieniu i na w?asny rachunek jako niezale?ny podmiot gospodarczy.
6. Konsultant MLM "HEAVEN" nie mo?e wykorzystywa? sieci dystrybucji firmy "HEAVEN" do sprzeda?y perfum i innych firm. Nie mo?e tak?e podejmowa? dzia?a? marketingowych na rzecz innych firm ani rozpowszechnia? informacji, kt?re mog? szkodzi? firmie "HEAVEN"
7. Konsultant zobowi?zuje si? do terminowego odbierania przesy?ek i regulowania nale?no?ci, a w przypadku nie odebrania zam?wionego towaru do poniesienia konsekwencji.
8. Konsultant zobowi?zuje si? do sprzeda?y produkt?w "HEAVEN" na terenie Polski na zasadach sprzeda?y okre?lonych przez firm? "HEAVEN".
9. Firma "HEAVEN" mo?e w trybie natychmiastowym usun?? Konsultanta ze swoich szereg?w w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
10. Konsultant mo?e w dowolnym czasie anulowa? umow? cz?onka MLM "HEAVEN" poprzez z?o?enie stosownego pisma.
11. Konsultant zobowi?zuje si? do zakupu produkt?w na kwot? 120z? rocznie .
12. Konsultant pobieraj?cy premi? zobowi?zany jest do zakupu dw?ch produkt?w miesi?cznie.
13. Ewentualne zmiany Regulaminu og?aszane b?d? w materia?ach informacyjnych MLM "HEAVEN"
14. W sporach wynikaj?cych z niniejszej umowy w?a?ciwym b?dzie S?d Powszechny we Wroc?awiu. Po stronie MLM "HEAVEN" jest wyb?r odpowiedniego s?du w zale?no?ci od charakteru sporu.